KẾ HOẠCH Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật – Năm 2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÁNH HỘI B Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số: /KH-PGDĐT Chánh Hội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật – Năm 2017

Căn cứ vào Kế hoạch số 159/KH-SGDĐT, ngày 08 tháng 02 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Long về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long năm 2017;
Căn cứ vào Kế hoạch số 201/KH-PGDĐT, ngày 16 tháng 02 năm 2017 của Phòng giáo dục và đạo Mang Thít về triển khai Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Mang Thít năm 2017;
Trường Tiểu học Chánh Hội B xây dựng Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật như sau:

I. MỤC ĐÍCH
– Tiếp tục triển khai Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và học sinh trong tỉnh; góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.
– Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với những vấn đề về giáo dục được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận và nhiệm vụ chính trị của ngành; tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật; đưa công tác PBGDPL đi vào thực tế, hiệu quả, thiết thực.
– Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL; đa dạng hóa, phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình, hình thức PBGDPL có hiệu quả phù hợp với từng nhóm đối tượng (cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và người học ở mỗi cấp học); có giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với đổi mới nội dung, chương trình, sách giáo khoa.
II. YÊU CẦU
– Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2017, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
– Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về giáo dục mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận, các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu những nội dung của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến lĩnh vực giáo dục.
– Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2017.
– Việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải có trọng tâm, trọng điểm; thiết thực, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện.
III. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tuyên truyền, phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc phạm vi quản lý của đơn vị. Nội dung giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục phải phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo, phù hợp với mục tiêu giáo dục, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phổ thông, cơ bản, thiết thực và có hệ thống.
2. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, đảm bảo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng có nền nếp, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh; kết hợp giáo dục chính khóa với giáo dục ngoại khóa; phối hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2017. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mới trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
3. Tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đảm bảo các điều kiện cho việc triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục.
4. Từng bước thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm phát huy mọi khả năng và các nguồn lực xã hội để thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.
IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đối tượng cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên và học sinh thuộc phạm vi quản lý của đơn vị; tăng cường công tác theo dõi, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, của ngành ban hành; các văn bản pháp luật liên quan đến chủ quyền biên giới, lãnh thổ.
– Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành Giáo dục.
– Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 26/7/2016 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
– Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 2977/QĐ-UBND, ngày 09/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.
– Kế hoạch số 1161/KH-SGDĐT, ngày 15/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc truyền thông, tuyên truyền Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
2. Tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.
3. Tăng cường đổi mới phương pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy kiến thức pháp luật trong chương trình chính khóa; gắn việc giảng dạy và học tập pháp luật với rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nhằm củng cố kiến thức pháp luật đã học trong chương trình, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong tìm hiểu kiến thức pháp luật và vận dụng pháp luật trong xử lý tình huống thực tế để nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong tuân thủ và chấp hành pháp luật. Tăng cường nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật trong các chương trình ngoại khóa và các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” hàng năm và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật với hình thức phù hợp.
5. Tiếp tục bổ sung, nâng cao chất lượng tủ sách pháp luật và các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát động phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; sưu tầm hình ảnh, tư liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong chương trình chính khóa và ngoại khóa.
6. Đối với từng nhóm đối tượng, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cụ thể như sau:
6.1. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên
Tập trung tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; các quy định của pháp luật có liên quan chuyên ngành, lĩnh vực công tác của cán bộ, giáo viên và nhân viên; công tác xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; các quy định của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo liên quan đến hoạt động quản lý, giáo dục, đến đời sống của cán bộ, giáo viên và nhân viên.
6.2. Phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh
– Tập trung thực hiện công tác giáo dục pháp luật, trong đó trọng tâm là các văn bản pháp luật về giáo dục, đào tạo; các văn bản quy định về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, xã hội và gia đình.
– Các văn bản quy phạm về công tác quản lý, đánh giá xếp loại học sinh; các văn bản quy định về thi học sinh giỏi, tuyển sinh, Quy chế thi THPT Quốc gia, chế độ cho người học…
– Vấn đề phòng, chống bạo hành, buôn bán, xâm hại trẻ em; các quy định xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến trẻ em trong giao thông đường bộ, trong lĩnh vực an ninh – trật tự an toàn xã hội và một số văn bản khác có liên quan đến học sinh.
– Một số kiến thức pháp luật cơ bản gắn với cuộc sống, học tập của học sinh; chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền trẻ em như: Quyền và nghĩa vụ học tập; quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà, cha mẹ; pháp luật về an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường,…
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hiệu trưởng tổ chức triển khai nội dung văn bản này đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo tổ pháp chế xây dựng kế hoạch PBGDPL năm 2017 tổ chức thực hiện cho phù hợp với tình thực tế của đơn vị mình.
2. Các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo đúng qui định. Ngoài những báo cáo đột xuất theo yêu cầu, Nhà trường còn báo cáo tổng kết việc thực hiện kế hoạch công tác PBGDPL năm 2017 về phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 01/12/2017 cho ông Cao Hoàng Triết theo địa chỉ e-mail:caohoangtrietpgd@gmail.com. Bố cục báo cáo cần nêu rõ: Thời gian thực hiện, hoạt động triển khai (PBGDPL) trong năm, kết quả thực hiện, thuận lợi, khó khăn; kiến nghị (nếu có).
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL của trường Tiểu học Chánh Hội B năm 2017. Đề nghị tổ pháp chế, tất cả cán bộ GB, NV của trường nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận: Hiệu trưởng
– Lãnh đạo PGDĐT ( để báo cáo);
– HĐT (để thực hiện);
– Website trường;
– Lưu: VT.
Dương Văn Tư