QUI CHẾ LÀM VIỆC PHỐI HỢP VỚI BAN GIÁM HIỆU

PGD ĐT MANG THÍT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH CHÁNH HỘI B Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Chánh Hội, ngày 23 tháng 9 năm 2017

QUI CHẾ LÀM VIỆC PHỐI HỢP VỚI BAN GIÁM HIỆU

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban giám hiệu họp ngày 23 tháng
9 năm 2017 , Sau khi bàn bạc đi đến thống nhất qui chế làm việc
như sau :
I. MỤC TIÊU CHUNG :
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và Ban giám hiệu thống nhất mục tiêu chung :
-Tạo khối đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, quyết tâm đưa nhà trường vươn lên, đạt thành tích cao hơn năm trước.
– Mỗi bên, theo chức năng của mình phấn đấu thực hiện tốt vai trò, có sự hổ trợ lẩn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ :
A. Ban giám hiệu : Coi Ban chấp hành Công đoàn là người đại diện cho tập thể giáo viên của trường, thể hiện :
1/ Cơ cấu Công đoàn vào các Hội đồng nhà trường như : Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng xét nâng lương, xét chế độ nghỉ dưỡng sức…
2/ Tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động: dành thời gian thích hợp để Công đoàn họp Ban chấp hành, họp lệ đoàn viên 1 lần / tháng, tạo phương tiện hoạt động như hổ trợ văn phòng phẩm, sử dụng điện thoại, bố trí người dạy thay khi Công đoàn có thư triệu tập, cử người dự các lớp bồi dưỡng do Công đoàn cấp trên triệu tập, trả tiền tàu xe như giáo viên khác đi công tác, hỗ trợ chính ( trong khả năng ) trong các ngày kỷ niệm do Công đoàn tổ chức…
B. Ban chấp hành Công đoàn : Vận động đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương do Ban giám hiệu phát động.
– Tổ chức cho anh chị em đăng ký thi đua các danh hiệu từ bằng đến cao hơn năm học trước.
– Có nhiều biện pháp giúp nâng cao đời sống giáo viên ( như góp vốn xoay vòng, vận động bỏ hút thuốc, tập thể dục… )
– Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ như : 20/10, 8/3, 20/11, 22 / 12 .… với các nội dung phong phú, cuốn hút đoàn viên ( văn nghệ, thể thao, dã ngoại, tham quan… )
– Phát động cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và không cho học sinh chưa đủ chuẩn lên lớp ” với nội dung cụ thể, Công đoàn giám sát việc thực hiện “ Kỷ cương” trong đội ngũ giáo viên.
– Cuối mỗi quí, Công đoàn kết họp Ban giám hiệu bình xét việc thực hiện nếp sống văn minh ( theo chỉ thị 01/ TU ) báo cáo về trên .
Qui chế phối hợp làm việc này được Ban giám hiệu và Ban chấp hành
Công đoàn thống nhất thực hiện. Và được kết thúc vào cuối năm học 2017 – 2018.

TM. BCH CĐCS HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH