QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Hội đồng tư vấn của Trường Chánh Hội

PHÒNG GDĐT MANG THÍT
TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÁNH HỘI B
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ-CHB Chánh Hội, ngày tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Hội đồng tư vấn của Trường năm học 2016 – 2017

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÁNH HỘI B

Căn cứ thông tư số: 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ vào công văn số 744/PH-PGDĐT ngày 30 tháng 8/2016 về phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Trưởng Phòng GD&ĐT Mang Thít và hướng dẫn số 773/HD-PGDĐT-TH ngày 09 tháng 9 năm 2016 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục Tiểu học năm học 2016- 2017;
Căn cứ vào kế hoạch số …/KH-CHB ngày 16 tháng 9 năm 2016 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017của Trường tiểu học Chánh Hội B;
Theo đề nghị của hội đồng trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Hội đồng tư vấn của Trường năm học 2016 – 2017 gồm các ông bà có tên sau đây:
1. Dương Văn Tư, Hiệu trưởng, Trưởng ban
2. Nguyễn Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban
3. Dương Văn Êm, CTCĐ, thành viên
4. Dương Thanh Phong, Khối trưởng 1,2,3, Thành viên
5. Nguyễn Tấn Lực, khối trưởng 4,5, Thành viên
6. Nguyễn H Uyên Phương, TPT, Thành viên
7. Lý Văn Diệp, BT chi Đoàn, thư ký
8. Trần Thị Sao Ly, Kế toán , thành viên

Điều 2: Hội đồng tư vấn của Trường có nhiệm vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng về chuyên môn, quản lí, thực hiện kế hoạch và các công việc khác được giao theo hướng dẫn tại Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số: 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và đào tạo.
Điều 3: Các Ông (Bà) có tên tại điều 1 căn cứ vào quyết định thực hiện.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
– Phòng GDĐT(báo cáo);
– Như điều 3 (để t/h);
– Lưu VT. HIỆU TRƯỞNG

Dương Văn Tư